INNOVATUM SCIENCE CENTER

Flygmotor och arbetsmarknaden i Trollhättan

Flygmotor kan i flera avseenden se som en fortsättning och utveckling av den produktion, och det arbetssätt som fanns på Nohab. Det har handlat om stora produkter som producerats i mindre serier till specifika kunder, inte massproducerade varor direkt till en konsumentmarknad (som det exempelvis är med bilar eller kläder).

Viktig arbetsplats

Genom den fokus på teknisk utveckling som funnits inom Flygmotor har mycket av kompetensen av forskare eller tekniker hämtats utanför Trollhättan, vilket inneburit mer eller mindre långvarig inflyttning av människor som annars inte skulle ha kommit till Trollhättan. Flygmotor har naturligtvis också varit en mycket viktig arbetsplats för lokalsamhället, den har varit bland de största industriföretagen i staden.

Flygmotor har som arbetsplats dock varit speciell i det avseende att produktionen varit militär och därmed hemlig. Säkerhetsarrangemangen kring många projekt har varit omfattande vilket gjort arbetsförhållandena speciella. Företagsområdet har delats in i slutna respektive öppna områden och bevakning och identifiering av besökare har ständigt funnits.

Personalservice

Liksom på de flesta andra större industrier fanns det en rad verksamheter kring produktionen som handlade om arbetsmiljö och annan service för de anställda. Många av dessa funktioner framkom genom fackligt arbete och krav från de anställda men annat var också företagets initiativ. På Flygmotor handlade det om olika typer av sjukvård till de anställda (senare även tandvård), försäkringar, olika sociala verksamheter med mera. Detta är inte på något vis unikt för Flygmotor men en viktig del för hur anställda uppfatta arbetsplatsen.

Minskat socialt engagemang

Det finns en tydlig trend under senare delen av 1900-talet att företagen i allt mindre utsträckning engagerar sig i funktioner som ligger utanför kärnverksamheten. Det handlar om att företagen lagt ut exempelvis hälsovård, restaurangverksamhet och datasupport på externa företag samt att man generellt minskat på de sociala aktiviteterna. Företagens syn på de anställda har förändrats liksom även de anställdas syn på företaget.

Det förväntas idag inte att man skall vara kvar på ett och samma företag en lång tid, att vara det troget. Arbetskraften idag är mer rörlig än vad den var för låt säga 50 år sedan och förhållandet mellan olika grupper på arbetsmarknaden har förändrats. Det som tidigare på olika sätt avhandlades och beslutades lokalt inom de olika företagen (inom rådande maktstrukturer) har sedan senare delen av 1900-talet allt med reglerats genom lagstiftning eller generella avtal.

Långa anställningar och stark företagskultur

Dessa allmänna trender på arbetsmarknaden har haft tydliga uttryck i Trollhättan. Länge var det vanligt att man arbeta många år inom samma företag, även när arbetsförhållandena var svåra. Det finns många i Trollhättan med 30-, 40- eller till och med 50 års arbete inom samma företag. Flygmotor var i detta sammanhang inget undantag utan det är snarare så att företags lite speciella karaktär (när det gäller säkerhet, utveckling och kvalitetskrav) har stimulerat långa anställningar. Detta möjliggör en stark samhörighet mellan företag och anställd och en stark företagskultur, vilket kan vara positivt men också ha negativa konsekvenser i form av stelhet och stagnation.

Staten och Trollhättan

Detta statliga engagemang i Trollhättan är en central del av stadens utveckling. Staten har varit en aktiv part beslutsfattare i de flesta stora verksamheter och projekt som etablerats i Trollhättan. Den har i någon form tagit initiativ till finansierat samt genomfört projekt och verksamheter. Det är de lokala omständigheterna i Trollhättan, vare sig det är älven och fallen eller att det fanns en kvalificerad mekanisk verkstad i form av Nohab som avgjort att staten satsat så mycket i området.

Trollhättans utveckling bygger i hög utsträckning på tillämpningar av nya landvinningar inom vetenskap och teknik. Olika tekniska utvecklingsblock kring kanaler (slussarna), järnväg (Nohab), el och vattenkraft (kraftstationerna, Vattenfall, elberoende industrier), försvarsindustri (Flygmotor, Saab) och bilism (Saab) har starkt påverkat Trollhättan. I alla dessa utvecklingsblock har staten varit en viktigt, och ofta helt ledande aktör.

Däremot är det en öppen, och mycket intressant fråga, hur den statliga påverkan mer konkret påverkade stadens utveckling och vilka betydelser det har för nutid och framtid.

INNEHÅLL