INNOVATUM SCIENCE CENTER

GM tar över

1990 skedde dock en viktig förändring då General Motors (GM), då världens största biltillverkare, köpte halva personbilsdivisionen och ombildade det till eget bolag, Saab Automobile AB, med Saab- Scania och General Motors som vardera hälftenägare. År 2000 fullföljdes affären då GM tog över hela Saab Automobile AB.

Antal tillverkade bilar på Saab, årsvis

Källa: Saab Automobile AB

Företagets utveckling

Förändringen i produktionen till att producera bilar kom att få stora konsekvenser för utvecklingen på Saab i Trollhättan. Det var i många avseende stor skillnad på att bygga flygplan till en relativt säker uppdragsgivare och att producera bilar till en öppen marknad. Bilen är en konsumentprodukt, på en konkurrensutsatt marknad.

Löpande bandet införs

Förändringen ledde också till ett förändrat produktionssätt. I och med ökande biltillverkning infördes löpandet bandet, linan, på Saab, vilket har varit, och är det dominerande sättet att massproducera bilar sedan tidigt 1900-tal. Massproduktion i ett löpande band kräver när de gäller bilar många människor vilket ledde till att Saab stadigt ökade antalet anställda fram till krisen på 1990-talet.

Dominerande ställning

Redan kring 1960 gick Saab om Nohab som största industri i Trollhättan och har sedan dess haft en dominerande ställning på arbetsmarknaden. Som mest har Saab haft nästan 10 000 anställda vilket motsvarade en mycket stor del (över 30%) av det totala antal förvärvsarbetande i Trollhättan. I praktiken har de anställda på Saab kommit från ett stort geografiskt område, framför allt trestadsområdet och Dalsland.

Hur man än mäter det är Saab är en exceptionellt stor industri för en stad av Trollhättans storlek, motsvarande förhållanden påträffas nästan bara i bruksorter med betydligt färre antal invånare. Saab har alltså under de senaste decennierna haft en mycket stark ställning i Trollhättan och på gott och ont starkt påverkat utvecklingen i kommunen.

Antal anställda på Saab i trollhättan 1940-200

Källa: Saab Automobile AB

Senare tids industriella trender har lett till en något förändrad industristruktur då Saab gjort sig av med en rad verksamheter som nu bedrivs av underleverantörer eller serviceföretag. Flera av de största företagen i Trollhättan idag är direkt kopplade till Saab, som Lear Corporation och EDS. Ett tydligt exempel är EDS Sweden AB som grundades i 1991, i direkt samband med att ett tioårigt outsourcingavtal tecknades med Saab Automobile AB. 125 personer flyttade över från Saab i samband med avtalet och antalet anställda på EDS har efter hand ökat. Saabs strategier och marknadsposition påverkar tydligt näringslivsstrukturen och arbetsmarknaden i Trollhättan (se diagram 3 ovan).

Förändrade arbetsförhållanden

Saabs utveckling kan också tas som exempel för förändringen av teknik, kompetens och arbetsförhållanden under efterkrigstiden. I takt med en betydande teknisk utveckling, inom exempelvis elektronik, datorisering och automatisering har arbetets former och utgångspunkter förändrats. Kraven på utbildning och kunskap är annorlunda idag än på 1950-talet (även om den relativa kompetensen kan ha varit lika hög). Inte minst innebar datoriseringen att många arbetsprocesser helt förändrades, hela arbetssättet kring ritningar, konstruktion och produktutveckling genomgick en drastisk omvandling.

Frågeställingar

Man kan också ställa frågor till vad det inneburit för Trollhättan och för Saab att företaget nu är helägt av GM. Det är klart att avståndet till de avgörande besluten, som tas i Detroit, ökat för både Saab och staden men vad det mer konkret inneburit är inte helt givet. Att Saab nu är en del av en större företagsstrategi har dock aktualiserat frågan om vilken framtid bilindustrin och Saab har i Trollhättan. Hur stark är Saabs koppling till Trollhättan egentligen och hur viktigt tycker GM det är att Saab utvecklas och produceras i Trollhättan. Den senare tidens händelser sätter dessa frågor i fokus och man kan även ifrågasätta om det på längre sikt över huvud taget kommer att tillverkas stora volymer av bilar i Sverige eller Västeuropa?

INNEHÅLL