INNOVATUM SCIENCE CENTER

FLYGMOTORTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN

Omständigheter och händelse

Försvarsbeslutet 1925 innebar en betydande förändring och nedrustning av det militära försvaret. I ljuset av det förödande världskriget några år tidigare ansåg man att det inte förelåg några rimliga hot mot landet under överskådlig tid. Trots nedskärningarna ansåg man dock att det var viktigt att bygga upp ett ordentligt flygvapen och försvarsbeslutet 1925 innebar starten för ett organiserat flygvapen i Sverige.

Ingen inhemsk produktion

Vid denna tid fanns det ingen större produktion av flygplan i landet, framför allt inte tillräckligt för at bygga upp ett flygvapen med svenskbyggda flygplan. Det var därför nödvändigt att köpa flygplan från något annat land vilket inte var en idealisk situation för ett alliansfritt land. Som ett led i uppbyggnaden av ett svenskt flygvapen beslutades att det skulle startas en produktion av flygmotorer.

Det var inte självklart vilket eller vilka företag som skulle få i uppdrag att starta flygmotortillverkningen. Det fanns sju företag som var aktuella och en av dem var Nohab. Trollhättans ledande industriföretag, Nohab, hade sedan den stora lokordern till Sovjetunionen, betydande problem med orderingången och lönsamhet. Under några år under 1920-talet sjönk antalet anställda på Nohab från en bra bit över 2000 till knappt 400 som lägst. Företaget letade desperat efter nya marknader och produkter för att kunna utnyttja den stora anläggning, och den kompetens, som fanns. Bland annat hade man startat ett samarbete med Bofors, som under hela 1900-talet var en av landets ledande försvarsindustrier. Bofors förlade en del tillverkning vid Nohab, då det behövdes tillgång till en större produktionskapacitet än vad Bofors själva hade. Bland annat utvecklade Nohab under 1920-talet traktorer (till artilleriet), men det var bara ett mindre antal som producerades.

Konkurrens om flygmotortillverkning

Själva beslutet att lägga flygmotortillverkningen på Nohab skedde i konkurrens med andra företag och det var stora aktörer på statlig och finansiell nivå som tog beslutet om att flygmotortillverkningen skulle förläggas i Trollhättan. Beslutet att välja Trollhättan togs även om man fått in billigare anbud från andra företag. Varför var det så? Ansåg man att Nohab var kvalitativt bättre, fanns det regionapolitiska skäl, berodde det på Bofors eller andra finansiella aktörers inflytanden?

Etableringen av flygmotortillverkning i Trollhättan hade inte kommit tillstånd utan ett statligt engagemang och stöd av stora finansiella aktörer. Det var en kombination av lokala förutsättningar, Nohabs kompetens och resurser, och nationella omständigheter, försvarsbeslut, industriella och finansiella förhållanden och inte minst det geografiska läget, som möjliggjorde etableringen av en flygmotorfabrik i Trollhättan. Flygmotortillverkning inleddes formellt genom en beställning från statliga Flygstyrelsen 1930 och produktionen etablerades inledningsvis en Nohabs lokaler, byggnad 31.

Verksamheten utökas

Under 1930-talet innebar ökande internationella spänningar och att behovet av en inhemsk flygplans produktion blev allt tydligare. När Bofors köpte Nohab 1936 ökade den militära delen av tillverkningen och beslut togs att utvidga flygmotortillverkningen till att gälla hela flygplan.

SAAB bildas

Genom ett samarbete med Svenska Järnvägsverkstäder AB i Linköping, som redan hade sysslat en del med flygplanstillverkning, bildades 1937 Svenska Aeroplan AB (Saab) med det konkreta syftet att leverera flygplan till det svenska försvaret. Saab etablerades i Linköping men också i nya lokaler på Malögaområdet, i anslutning till den nybyggda flygplatsen och Nohab Flygmotorfabriker AB.

Saab övertog en kortare period Nohab Flygmotorfabriker AB, innan det 1941 köptes av Volvo och fick namnet Svenska Flygmotor (senare Volvo Flygmotor, respektive Volvo Aero). Bofors fortsatte dock att ha en stor aktiepost i Flygmotor fram till 1969 då Volvo blev ensamägare.

Det är viktigt att förstå att etableringen av Nohab Flygmotorfabriker AB och Saab och uppbyggandet av en svenska flygplanstillverkning gjordes på uppdrag av staten, i militära syften och med medverkan av finansmannen Axel Wenner-Gren, Statens ambition om att ha en omfattande nationell försvarsindustri var avgörande förutsättningar för att såväl Nohab Flygmotorfabriker AB som Saab etablerades i Trollhättan.

Utvecklingsarbete på Flygmotor. Bildkälla: Innovatum Bildarkiv
INNEHÅLL