INNOVATUM SCIENCE CENTER

INLEDNING

Det är varken slumpen eller en väl uttänkt plan som format Trollhättan till vad det är idag. Det är inte heller bara invånarna i staden eller uteslutande globala krafter som styrt utvecklingen. Det är i kombinationen av det planerade och det tillfälliga, mellan kollektiv och individ och i skärningspunkten mellan den stora världens strukturer och lokalsamhällets förhållanden som Trollhättan vuxit fram.

Vi vill berätta om några av de händelser och personer, möten och förändringar, omständigheter och konsekvenser som medverkat till att skapa det Trollhättan vi känner idag. Det är en komplex historia vi vill beskriva, varken frågorna eller svaren är enkla, men den är betydelsefull då den ständigt påverkar hur vi tolkar vår nutid och föreställer oss vår framtid.

Trollhättans utveckling under de senaste 200 åren är ett tydligt exempel på hur genomgripande den industriella omvandlingen varit för såväl människa som samhälle. För 200 år sedan fanns det ingen stad här, istället sågar och kvarnar vid fallen, en del bebyggelse med några hundra invånare.

Vad var det som omvandlade denna fattiga landsbygd till en betydande industristad? Göta älv var en grundläggande förutsättningen, basen för Trollhättans utveckling. Det var dock inte självklart hur förutsättningarna skulle tas tillvara, eller att Trollhättan skulle utveckla den typ av industri som vi ser idag. I Trollhättan fanns förutsättningar men det var kombinationen av lokala förhållanden och yttre påverkan formade den konkreta utvecklingen.

Som en del av detta perspektiv vill vi också tydliggöra att den historiska utvecklingen inte varit självklar. Det har funnits många alternativa vägar att gå och många projekt och planer som misslyckats eller inte genomförts.

Utgångspunkter och frågeställningar

Vi har kommit fram till ett övergripande perspektiv där vi identifierat och fokuserat på några händelser i Trollhättans historia under senaste 200 åren. Dessa händelser, eller förändringsprocesser som man också kan kalla dem, kan beskrivs utifrån tre delar,

Omständigheter
Händelser
Konsekvenser

Dessa omfattar yttre faktorer till förändring (omständigheter), händelserna kring vilka förändringarna sker (händelser) samt konsekvenser av händelserna (konsekvenser). Detta är ett sätt att tydliggöra förändringsprocesser och några av deras olika beståndsdelar samt ge utrymme för resonemang kring utgångspunkter och sammanhang i Trollhättans historia.

Omständigheter , händelser och konsekvenser

De händelser och förändringsprocesser vi valt att undersöka och beskriva är:

  • Trollhätte kanal och slussar
  • Vattenkraften i Trollhättan
  • Ryssordern till Nohab
  • Flygmotortillverkning i Trollhättan . Volvo Aero
  • Biltillverkning i Trollhättan – Saab
  • Sammanslagningen av Vänersborgs och Trollhättans sjukhus – NÄL
  • Etableringen av högskolan i Trollhättan – HTU
  • Filmproduktion i Trollhättan . Film i Väst

Det är dock inte händelserna i sig som står i fokus utan omständigheterna kring dem och de effekter och betydelser de haft för människor och samhälle i Trollhättan. Gemensamt är att dessa händelser i hög utsträckning har sitt ursprung utanför Trollhättan. Beslut om och omständigheter kring exempelvis industrietableringar och infrastrukturprojekt ligger vanligen inte på den lokala nivån, utan snarare på en nationell. Detta perspektiv ger exempel på hur lokala omständigheter och yttre förhållanden samspelat, i harmoni eller konflikt, och gett upphov till viktiga händelser och förändringsprocesser. Då Trollhättan i hög utsträckning varit utsatta för internationella konjunkturer och statliga ambitioner blir den yttre påverkan på staden en viktig faktor för att förstå den lokala utvecklingen.

Förändringarna har inneburit långtgående konsekvenser för både för samhället i stort såväl som för den enskilda människan.

Levnadsöden

Texten omfattar också ett antal berättelser och levnadsöden, vilka belyser hur förändringar påverkat enskilda människor, deras liv och arbete, och hur människor medverkat i samhällsförändringarna. Berättelserna beskrivs i ett sammanhang av de händelser som utställningen kretsar kring men är inte nödvändigtvis direkt kopplade till dem. De illustrerar på olika sätt förändringarnas möjligheter och konsekvenser, positiva såväl som negativa.

Medverkande

En rad människor har på olika sätt medverkat till utställningen .Hållplatser . händelser som format staden. och denna text. Ett stort tack till de personer som delat med sig av sin tid, kunskap och erfarenheter och därmed möjliggjort utställningsarbetet.