INNOVATUM SCIENCE CENTER

Sjöfart och handel på Trollhätte kanal

Trollhättekanal öppnade vattenväg från Vänerområdet och Bergslagen till Göteborg, vilken då, liksom idag var landets ledande utskeppningshamn. Den nya transportleden inledde en stark expansion av sjöfart och handel genom Trollhättan inte minst efter Göta kanals öppnande 1832 och byggandet av1844 års slussar. Under mitten av 1800-talet var Vänersborg en av Sveriges ledande sjöfarts- och hamnstäder och hemstad för ett betydande antal rederier med närmare 70 fartyg.

Större fartyg - ökad last

Efter öppnandet år 1800 skedde en successiv ökning av såväl antalet fartyg som mängden gods till början av 1900-talet. Sedan minskade antal fartyg samtidigt som mängden gods fortsatta att stiga. Detta förklaras enkelt av att fartygen blev större och tog allt mer last. Sjötransporterna genom Trollhätte kanal klarade av konkurrensen från järnvägsutbyggnaden ganska bra, de båda transportsystem fungerade parallellt i många år. När landsvägstransporterna kom att öka i mitten på 1900-talet skedde detta på bekostnad av såväl järnväg som sjötransporter. Även om mängden gods genom slussarna ökade så minskade efter 1950 den andel av godset som gick sjövägen.

Hård konkurrens

Efterhand har transporterna allt mer kommit att handla om storskaliga produkter till industrin, bulkvaror som olja, , kol, sten- och mineralprodukter samt pappers- och massaprodukter. Sjöfarten genom Trollhätte kanal har under de senaste decennierna stagnerat något, konkurrensen från landsvägstrafiken är hård.

Turisttrafik

Turisttrafiken upplevde efter mitten av 1900-talet en stark ökning och trafiken var som mest omfattande under 1970- och 1980-talen då som mest omkring 6000 fritidsbåtar passerade genom Trollhätte kanal. Sedan 1990-talet har antalet fritidsbåtar stagnerat något, även om storleken på båtarna ökat även här och det är idag omkring 3000-4000 fritidsbåtar som slussas genom Trollhättan. Under sommarsäsongen är detta en omfattande del av kanalverksamheten och under senare år har andelen fritidsbåtar från andra länder ökat.

Antal fartyg och godston som årligen passerat genom Trollhätte kanal
År
Antal godston
Antal fartyg
Källa: Sjöfartsverket
1801
36 315
1865
331 000
1875
5 932
1900
991 000
10 648
1923
19 238
1939
2 530 000
15 268
1974
4 000 000
7 800
1984
3 583 000
1994
3 153 000
2004
2 640 000
1 921
INNEHÅLL