INNOVATUM SCIENCE CENTER

Trollhättans arkivförening

Rädda föreningslivets historia för framtiden

Trollhättans arkivförening (TAF) är en ideell förening som arbetar för att arkivmaterial från föreningslivet i Trollhättan med omnejd ska samlas in, registreras, förvaras och tillgängliggöras. Vi vill att Trollhättans föreningsarkiv ska vara en framträdande informationskälla för forskare, skolelever och allmänhet!

Vill er förening lämna in arkivmaterial ska ni bli medlem i TAF!

Vår målsättning är att arkiven som finns i Trollhättans föreningsarkiv så långt det är möjligt ska vara tillgängliga för forskning. Om inlämnade handlingar innehåller känsliga uppgifter som ska skyddas från allmän insyn ska detta framgå genom ett förbehåll som lämnas då handlingarna levereras till Trollhättans föreningsarkiv. Du kan fritt komma åt din förenings material. Trollhättans Föreningsarkiv är öppet enligt överenskommelse. Besök till föreningsarkivet är kostnadsfritt och bokas i förväg genom vår arkivarie.

Trollhättans föreningsarkiv tar också emot arkivmaterial från föreningar som inte längre existerar och som inte är medlemmar i TAF. Ingen årskostnad tas ut av ”döda” föreningsarkiv.

Läs mer om arkivering av föreningsmaterial i vårt informationsblad för föreningar här (PDF).

Föreningar i Trollhättan med omnejd kan bli medlemmar i TAF

Bli medlem

Om din förening vill lämna in material till Trollhättans föreningsarkiv ska ni först bli medlemmar i TAF genom att kontakta vår kassör Börje per epost, eller per telefon (070 573 7831).

De uppgifter som föreningen lämnar till TAF vid medlemskap är föreningsnamn och föreningens kontaktuppgifter. Dessa uppgifter hanteras av TAF för att kunna uppfylla syftet med att hantera medlemskapet i TAF och för att kunna uppfylla servicen till medlemsföreningarna kring inlämnat arkivmaterial.

Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. I detta ingår kostnad för arkivläggning, vilket innebär att arkivmaterialet ordnas, förtecknas, gallras (vid behov) och läggs i arkivboxar. Handlingarna placeras sedan för slutförvaring i brand- och fuktsäkrade arkivlokaler. Alla föreningar som är verksamma i och omkring Trollhättan är välkomna att bli medlemmar i TAF. Som medlem i TAF väljer du om arkivmaterialet från din förening ska deponeras eller lämnas som gåva till Trollhättans föreningsarkiv.

Följande gäller vid deponering:
Om arkivet istället överlämnas som gåva övergår äganderätten till Trollhättans föreningsarkiv.
Bli medlem

Trollhättans arkivförening
c/o Innovatum Science Center
Box 902, 461 29 Trollhättan

Gäller din fråga nytt medlemskap, eller kring befintligt medlemskap i Trollhättans Arkivförening? Kontakta kassör Börje Gustavsson
E-post: brje.gustavsson@telia.com

Gäller din fråga inlämning av din förenings handlingar, eller ett forskarbesök till föreningsarkivet? Kontakta arkivarie vid Trollhättans Föreningsarkiv
E-post: taf@innovatum.se
Telefon: 0520-28 94 18

Trollhättans Arkivförenings styrelse 2023

Ordförande
Erik M Svensson

Vice ordförande
Anita Frisk Kjell

Kassör
Börje Gustavsson
(medlemsfrågor rörande Trollhättans Arkivförening ställs hit)

Ledamöter
Henrik Olsson (Innovatums representant)
Patricia Valeria

Ersättare
Margreth Jonsson
Lennart Karlsson